Pogoji najema

1. UPRAVLJANJE MOTORNEGA VOZILA
a) Vozilo najeto po pogodbi, katere sestavni del so ti splošni pogoji, smejo voziti ali upravljati:
• osebe, stare več kot 21 let, ki imajo veljavno vozniško dovoljenje najmanj dve leti;
• osebe pooblaščene za vožnjo ali uporabljanje vozila s pogodbo o najemu, katere sestavni del so ti splošni pogoji.

2. REZERVACIJA MOTORNEGA VOZILA
Za rezervacijo vozila je potrebno predhodno plačati 30 % akontacije, ki se jo nakaže na račun podjetja. Rezervacija stopi v veljavo z dnem plačila akontacije. Preostanek plačila se nakaže na račun podjetja, najkasneje 3 dni pred prevzemom vozila.

3. VARŠČINA
Ob prevzemu vozila mora najemnik pri najemodajalcu deponirati varščino, v višini, ki je odvisna od modela in znamke najetega vozila, za pokrivanje naslednjih stroškov:
• 1% odbitne franšize in izgube bonusa pri kasko zavarovanju v primeru nesreče,
• manjše zunanje in notranje poškodbe na vozilu,
• manjkajoča oprema,
• poškodbe, ki niso vključene v kasko zavarovanje.

4. PREVZEM IN VRNITEV NAJETEGA VOZILA
Najemniku se v najem izroči tehnično brezhibno vozilo, vso zakonsko predpisano obvezno opremo in pripadajočo nadomestno pnevmatiko.
Ob prevzemu in vrnitvi vozila mora biti rezervoar goriva poln. Manjkajoče gorivo najemodajalec najemniku zaračuna po veljavnem ceniku Petrola na dan vrnitve vozila. Ob prevzemu vozila se z vozilom izroči najemniku tudi vsa dokumenatcija vozila, zavarovalna polica vozila pa mu je na vpogled na sedežu podjetja. Najemnik mora vozilo vrniti v takšnem stanju, kot ga je prejel.

5. ČIŠČENJE VOZILA
Najemnik prevzame znotraj in zunaj čisto vozilo in ga v enakem stanju vrne. V nasprotnem primeru se najemniku zaračunajo stroški čiščenja vozila v višini 30 eur.

6. DOLŽINA NAJEMA
Čas trajanja najema skleneta najemodajalec in najemnik ob podpisu najemne pogodbe. V primeru, da najemnik prekorači dogovorjeni čas za več kot 60 minut, se mu obračuna dodaten dan najema. V kolikor želi najemnik podaljšati dogovorjeni čas najema, mora o tem obvestiti najemodajalca najmanj 24 ur pred iztekom najemne pogodbe.

7. PLAČILA
Najemnik plača višino najemnine v skladu z veljavnim cenikom. V ceno je vključena:
• zelena karta,
• obvezno zavarovanje,
• kasko zavarovanje vozila z 1% odbitne franšize,
• SLO vinjeta,
• avtoasistenca.

8. POPRAVILA
V primeru okvare vozila mora najemnik o tem obvestiti najemodajalca. Vozilo se servisira le pri pooblaščenih servisih. V primeru menjave delov vozila ali drugih popravil, je potrebno priložiti originalen račun servisa.

9. VOŽNJA V TUJINO
O vožnji v tujino mora najemnik pridobiti pisno soglasje najemodajalca. Najemnik je dolžan, v primeru potovanja in bivanja v tujini, vozilo parkirati v hotelski ali varovani garaži. Ključe vozila in prometnega dovoljenja najemnik ne sme puščati v vozilu.

10. PROMETNI PREKRŠKI, PROMETNA NEZGODA
Najemnik se s podpisom najemne pogodbe obvezuje, da bo upošteval prometne predpise in deloval v skladu z veljavnimi zakoni. V primeru prometnih prekrškov v času najema vozila vse morebitne stroške nosil najemnik. V primeru prometne nezgode je najemnik dolžan o tem obvestiti najemodajalca. V primeru, da najemnik ne ravna v skladu s predpisi ali povzroči prometno nezgodo zaradi vožnje pod vplivom alkohola ali drugih prepovedanih substanc, je dolžan prevzeti odgovornost in nosi vse morebitne stroške, ki so ob tem nastali.

11. DODATNE DOLOČBE

Voznik ne sme pustiti vozila nezaklenjenega.

Pogodba je podpisana v dveh izvodih. En izvod prejme najemnik, drugega najemodajalec. Najemnik se strinja, da sme najemodajalec uporabiti njegove osebne podatke pri izpolnjevanju pogodbenih obveznosti in uveljavitvi pravic, ki izhajajo iz pogodbenega razmerja.

Za spore, ki bi nastali v zvezi s temi določili, je pristojno Okrajno sodišče v Domžalah.

E-mail:info@najem-vozil.si